Belge, Marka ve Logo Kullanımı

BELGE DÜZENLENME, BELGE LOGO VE MARKA ŞARTLARIBelgelendirme kararları adaylara Sınav Başvuru Formunda tercih ettiği iletişim yöntemi üzerinden İdari Personel tarafından bildirilir.
 • MYK web portaldan sınava giren tüm adayların puanlamaları ve verilen kararlarının girişleri İdari Personel tarafından koordine edilir. Belgelerin basılması MYK tarafından, basılan belgelerin imzalanması PBM Müdürü tarafından yapılır.
 • Belgelere MYK tarafından verilmiş olan hologram etiket basılır.
 • Belgeler, KÜNSEM-FR-017 Belge Kullanım Sözleşmesi ıslak imzayla imzalamaları şartı ile teslim edilir.
 • MYK tarafından verilen belge dışında deneme ve demo sınavlarda KÜNSEM-PBM Sertifikası adaylara teslim edilir.
Belge Kullanım Şartları:
 1. Mesleki Yeterlilik Belgesini, belgelendirme programı ile ilgili olarak yeterli olduğunu gösteren meslek alanında kullanabilir. Belgelendirme kapsamı dışında kullanmamalı, belge ile ilgili yanlış beyanlarda bulunmamalıdır.
 2. Gerçekleştirilen teorik ve performans sınavlarında; MYK’ nın “Sınav Usul ve Esasları” na göre kamera ile kayıt altına alınacağını kabul etmekle yükümlüdür.
 3. Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. durumlarda belgenin kullanılmasına son vermeli ve belgenin yenilenmesi için KÜNSEM-PBM’ ye eski belge ile başvuruda bulunmalıdır.
 4. Belge süresi geçmiş, gözetim faaliyeti yapılmamış, askıya alınmış ve belgesi iptale düşmüş veya yeniden belgelendirme faaliyeti yapılmamış belge sahipleri, belgelerini KÜNSEM-PBM’ e teslim etmek zorundadır. KÜNSEM-PBM, bu durumlarda teslim edilmeyen belgeler ve/ veya belge sahipleriyle ilgili oluşabilecek zarar, ziyan, yanıltıcı beyan, ceza, tazminat vb. gibi hiçbir sorumluluk ve yükümlülük sahibi değildir.
 5. Belgenin askıya alınması veya iptali durumunda belge kullanımı son bulacaktır. Bu gibi durumlarda belgeyi 15 (on beş) gün içerisinde KÜNSEM-PBM’ ye teslim etmelidir.
 6. Belgenin amacı ve kapsamı dışında kullanılmasının hukuki ve cezai tüm sorumluluğunu Belge Sahibi üzerine alır.
 7. Belge sahibi, KÜNSEM-PBM tarafından bu sözleşme içeriğinde/ şartlarında yapılabilecek değişikliklere uyacağını peşinen kabul eder.
 8. Belgelendirme şartlarını yerine getirmeye devam edemeyeceği durumların oluşması hâlinde KÜNSEM-PBM’ yi gecikmeksizin bilgilendirecektir.
 9. Bir şüphe durumunda, mesleği yapmayı engelleyen bir sağlık problemi olması halinde, meslekten ihraç edilme veya uyarı alınması halinde belge, bağımsız bir kurul tarafından değerlendirilecektir. Belge sahibi kurulun kararlarına uymakla yükümlüdür.
 10. Aday, iletişim bilgilerinde (adres, e-mail, telefon no, vb) değişlik olması durumunda KÜNSEM-PBM’ yi bilgilendirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde evrak ve bilgi iletişiminde yaşanacak aksaklıklardan aday sorumludur.
 11. Personel belgelendirme kapsamında verilmiş olunan belgeler sadece belge sahipleri için geçerlidir. Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz. Belge sahibi hiçbir surette belgesini başkasına devredemez, kullandıramaz. Belge, belge sahibi kişi tarafından belgenin geçerliliği devam ettiği müddetçe kullanılabilir.
 12. Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.
 13. Belge, oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır. Belge, kişinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.
 14. Belge KÜNSEM-PBM’ nin mülkiyetinde olup, belgelendirme prosedürlerine uyulduğu müddetçe ve belgenin geçerli olduğu süre içerisinde belge sahibi belgeyi kullanım hakkına sahiptir.
 15. Belge sahibi, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/ iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm süreçlerle ilgili duyuru ve uyarıları KÜNSEM-PBM’ nin web sayfasından ve kişisel hesaplarından izlemek ve gereklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmek zorundadır. Belge sahibinin gerekli duyuru ve uyarıları takip etmemesi, yapılan bu duyuru ve uyarılarla ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
 16. Mesleki Yeterlilik Kurumunun Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği’ ne ve ilgili diğer mevzuata uygun davranmalıdır. (Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği’ ne ve ilgili diğer mevzuata KÜNSEM-PBM ve MYK internet sitelerinden ulaşılabilir.)
 17. Belge sahibi, belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için KÜNSEM-PBM tarafından belirtilen yeniden belgelendirme gereklerini yerine getirecektir.
 18. Belge sahibi, belgelendirme programında ilave bir değerlendirme gerektirecek bir değişiklik yapıldığında bu değerlendirme şartlarını yerine getirmeyi ve uymayı peşinen kabul eder.
 19. Belge sahibi, yapılacak denetimlerde denetim ekibinin isteyeceği ilgili bilgileri doğru ve zamanında bildirmekle yükümlüdür. Konu ile ilgili herhangi bir yalan beyanda bulunamaz veya buna olanak tanımaz. Yalan beyanda bulunulması halinde KÜNSEM-PBM belge ile ilgili gerekli işlemleri yapar.
 20. Belge sahibi, belgesini KÜNSEM-PBM’ nin itibarına zarar verecek şekilde kullanamaz.
 21. Sahip olduğu belgeye istinaden istihdam edilmesi veya serbest olarak çalışması durumunda, işveren/ işyeri bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak KÜNSEM-PBM’ ye bildirecek ve güncelliğini sağlayacaktır.
 22. Belge sahibi veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu sözleşme hükümlerine uymakta yükümlüdürler.
 23. Belge sahibi, bu sözleşme ile belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesinin askıya alınacağını veya iptal edileceğini peşinen kabul eder.
 24. Belgenin iptal edilmesi durumunda KÜNSEM-PBM belge sahibinin web sayfasındaki kişisel hesaplarını kapatacaktır.
 25. Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Üniversitemiz Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi amacıyla işlenecektir. (https://www.kapadokya.edu.tr/hakkimizda/kisisel-verilerin-korunmasi)
 26. İlgili kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni, Kapadokya Üniversitesi Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ederim.
 Logo ve İşaret Kullanım Şartları:
 1. Belgelendirilmiş kişiler ve çalıştıkları kuruluşlar, KÜNSEM-PBM logo/ markasının kullanımında, TÜRKAK ve MYK’ nın logo/ marka kullanım esaslarıyla ilgili kılavuz ve dokümanlarında belirtilen usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.
 2. Logo/ marka, belge sahibinin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam ve halkla ilişkiler amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürlerinde, ürün/ hizmet üretim kataloğu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir.
 3. Belge almaya hak kazanmış personelin Yeterlilik Sınav Belgesinde KÜNSEM-PBM logosu yer almaktadır. Belgelendirilen personelin talep etmesi durumunda logo örnekleri KÜNSEM-PBM tarafından gönderilir.
 4. Gönderilen logolarda izin verilenlerin dışında hiçbir değişiklik yapılamaz. Renkleri ve yazı karakterleri değiştirilemez.
 5. Belge üzerindeki logo/ marka sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.
 6. Logo/ işaretlerin kullanıldığı tüm yerlerde, logo/ işaretlerin ürüne/ hizmete ait olmadığı sadece çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilmelidir.
 7. Logo/ marka boyutları en boy oranı korunduğu sürece, istenilen boyutta kullanılabilir.
 8. Logo/ marka basılı veya elektronik ortamda sayfanın alt veya üst kısmında kuruluşun logo/ markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.
 9. KÜNSEM-PBM logo /markası’na ait şablon ve markanın kullanımına ilişkin güncel bilgiler KÜNSEM-PBM’ nin web sitesinden temin edilmelidir.
 10. Kurum logosu dışında TÜRKAK işareti ve/ veya MYK logosu tek başına belge sahibine verilmez. KÜNSEM-PBM logosu, TÜRKAK logosu ve MYK logolarıyla birlikte kullanılmalıdır. Bu amaçla hazırlanmış üçlü logo kullanımına ilişkin güncel şablonlar KÜNSEM-PBM’ den temin edilmelidir.
 11. KÜNSEM-PBM, TÜRKAK ve MYK’ nın logosu yanıltıcı biçimde kullanılamaz. KÜNSEM-PBM web sayfasında ilan edilen logo kullanım şartlarına uyulmaması hâlinde belge askıya alınır ya da iptal edilir.
 12. Belge sahibi personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/ işaret kullanımını durduracaktır.
 13. KÜNSEM-PBM’ nin, doğacak herhangi bir problemden, cezadan, tazminattan vb. hiçbir olumsuz durumdan dolayı sorumluluğu bulunmamaktadır.
 14. Logo/ markaların ve belgenin sözleşme şartlarına uygun olmayan, izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullanıldığının saptanması durumunda KÜNSEM-PBM bunu uygunsuzluk olarak kabul edip belge sahibine yazılı olarak bildirir. Konu ile ilgili faaliyetlerin başlatılmaması durumunda KÜNSEM-PBM her türlü yasal hakkını saklı tutar.