Belgelendirme Süreci

Belgelendirme Yönetimi

 • Ulusal Yeterlilik Birimlerine göre Belgelendirme Yönetimi için tıklayınız.

Belgelendirme Kapsamı

 • PEMER tarafından belgelendirme yapılan Ulusal Yeterlilik Birimleri için tıklayınız.

Belge Almaya Hak Kazanma Şartları

 • Belgelendirme Başvuru Formu ıslak imza ile imzalanmış olmalı,
 • Ödeme tamamlanmış olmalı,
 • Aday, başvurusu yapmış olduğu kapsamda tüm birimlerin tüm sınavlarından başarılı olmalı,
 • Belgelendirme programında tanımlanmış olan birim geçerlilik süreleri içerisinde birimlerde başarılı olmalı,
 • Teorik sınavlarda yeter puan almalı,
 • Performans sınavlarında yeter puan almalı,
 • Sınavların belgelendirme programına uygun yeter sayıda soru ve yapıda yapılmış olmalı,
 • İncelenen kamera kayıtlarında herhangi bir olumsuz durum olmamalı.

Belgeni Düzenlenmesi

 • Adayların sınav sonuçları ilgili sınavın son oturum tarihinden itibaren 10 gün içinde PEMER tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumu’na bildirilir.
 • Belge almaya hak kazanan adayların listesi ilgili sınavın son oturum tarihinden itibaren 10 gün içinde PEMER tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumu’na bildirilir.
 • Belge almaya hak kazanan ve belge masraf karşılığını yatıran adayların belge basım talepleri 10 gün içinde PEMER tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumu’na bildirilir.
Mesleki Yeterlilik Belgesinin Yabancı Dilde Düzenlenmesi Adayın talebine göre Mesleki Yeterlilik Belgesi, Avrupa Birliğinin kabul ettiği dillerde ve ülkemiz ile ikili tanıma anlaşması yapmış ülke dillerinde de düzenlenir.

Birim Birleştirme

 • Bir mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanmak için ilgili ulusal yeterlilikte belge alma şartı olarak belirtilen yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olmak gerekmektedir.
 • Bununla birlikte, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği ifade edilen şekliyle adaylar, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlara sadece tercih edecekleri yeterlilik birimi bazında başvuru yapma hakkına sahiptirler.
 • PEMER tarafından yapılan sınavlarda başarılı olunan her bir yeterlilik birimi için, bireyin talebi hâlinde, başarı durumunu gösteren birim başarı belgesi düzenlenir.
 • Daha önce farklı bir yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşundan sınava girmiş olan ve birim birleştirme yapmak isteyen adaylar, daha sonra PEMER’ de sınava girerek belge almaya hak kazandıkları taktirde belgesini PEMER' den talep edebilirler.
 • Birim başarı belgesine sahip kişilerin, birimlerinin geçerlilik süresi boyunca, ilgili birimi içeren farklı ulusal yeterliliklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istemeleri durumunda, söz konusu birimlerden muaf tutulur.
 • Belgelendirme kuruluşları arasında revizyon farklılığının bulunması halinde birim birleştirme yapılmamaktadır.
 • Belge Birleştirme için İstenilen Evraklar:
  • Diğer yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda başarılı olduğu yeterlilik birimlerinin başarı durumlarını gösteren belge,
  • Belge Kullanım Sözleşmesi,
  • Belge masraf ücretinin yatırıldığına dair dekont.

Belge Kapsamının Değiştirilmesi

 • Belgelendirme Programında değişiklikler komite onaylarına istinaden, MYK ve TÜRKAK’tan ilgili meslekler ile ilgili gerekli onayların alınması sonrasında sınavla veya sınavsız alınan kararlara göre belgelerin kapsamları değiştirilebilir.
 • Bu faaliyetler belge yenileme döneminde yapılır.
 • Mevcut belgeler süreleri boyunca geçerlidir.
 • Belge kapsamının değiştirilme faaliyetleri Karar Vericiler tarafından organize edilir ve karara bağlanır.

Belge Yenileme/Tekrar Belgelendirme Şartları:

 • Tüm yeniden belgelendirme uygulamaları belgelendirmesi yapılan programlarda (ulusal yeterliliklerde) belirlenen şartlara uygun olarak gerçekleştirilir.
 • Belgenin yenilenmesi için belge yenileme faaliyetleri belgenin düzenlendiği tarihten itibaren, ilgili Belgelendirme Programında belirlenmiş belge yenileme süreleri ve tarihlerinde belge sahibi personelin çalıştığını ispatlaması ile sağlanır.
 • Yenileme, MYK tarafından PEMER’in yetkilendirilmesinin devam ettiği sürece sağlanır.
 • Yeniden belgelendirmenin yapılabilmesi için gerekli şartlar:
 • İş yerinden aldığı yazı, işveren yetkilisince kaşe ve imza edilmiş olmalıdır ve içeriğinde belge kapsamında çalıştığına dair ibareler ve çalışma zamanları yer almalıdır.
 • İlgili yazıda kurum bilgileri, veriliş tarihi ve veren yetkili kişinin adı, soyadı, unvan bilgileri de yazının içeriğinde bulunmak zorundadır.
 • İdari Personel belge yenileme tarihinden 1 ay öncesinde belge sahiplerini (SMS, elektronik posta, vb.)
 • Belge yenileme ile ilgili tüm tanımlama adaylara PEMER-FR-017 Belge Kullanım Sözleşmesi ile belge teslimi aşamasında tebliğ edilmiş olup web sitesi aracılığıyla kamuya da açılmıştır.
 • Belge yenileme onaylarını ilgili Karar Vericiler yapar.
 • Bu konudaki başvurular, belge alınan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna yapılabileceği gibi ilgili ulusal yeterlilikte yetkili olan farklı bir kuruluşa da yapılabilir.

Belgenin Kaybolması

 • Aday, belgenin amacı ve kapsamı dışında kullanılmasının hukuki ve cezai tüm sorumluluğunu üzerine alır. Belge yenileme ücreti web sayfamızda ilan edilmiştir.

Belgenin Askıya Alınması

 • Belgelenmiş personelin Belge Kullanım Sözleşmesi kapsamında olmaması gereken bir davranış içerisinde bulunması durumunda düzeltme işlemi sırasında (1 ay) askıya alma işlemi sonrasında yapılan uygulama adaylara bildirilir ve gereklilikleri yerine getirmeleri beklenir. Belgenin askıya faaliyetleri Karar Vericiler tarafından organize edilir ve karara bağlanır.

Belgenin İptali

 • PEMER, belgelendirilmiş personel ile ilgili olarak aşağıda belirtilen durumların oluşması halinde belgenin iptal edilmesi işlemi Karar Vericiler tarafından Belgenin Askıya Alınması ve İptal Formu ile yazılı hale getirilir.
 • Belgelendirilmiş personelin Belge Kullanım Sözleşmesinin şartlarına uymadığının tespit edilmiş ama düzeltme yapılmamış belgeler iptal edilir.
 • Belgelendirme proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve/ veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler iptal edilir.
 • TÜRKAK ve MYK tarafından PEMER’ nin yetkilerinin iptali durumunda; yeniden belgelendirme prosesleri yapılmaz ve belgeler PEMER olarak iptal edilir.
 • Belge sahipleri mail, telefon veya posta yoluyla bilgilendirilir.

Belge Sorgulama

Belge Sorgulama için tıklayınız.