Belgelendirme Kılavuzu:

BELGE GÖZETİMİ: KÜNSEM-PBM tarafından belgelendirilen her kişi için, ilgili alanda yeterliliğinin devamından emin olmak, gözetim yapılan belgeli personelin değerlendirme yönteminin ve tekrar belgelendirmeye ait faaliyetlerinin bütününü belge gözetimiyle sağlanmaktadır.
 • Belgenin geçerliliğinin devamı için gözetim faaliyetleri belgenin düzenlendiği tarihten itibaren, ilgili Belgelendirme Programında belirlenmiş gözetim süreleri ve tarihlerinde belge sahibi personelin çalıştığını ispatlaması ile sağlanır.
 • Gözetim, MYK tarafından KÜNSEM-PBM’ nin yetkilendirilmesinin devam ettiği sürece takip edilir.
 • KÜNSEM-PBM Belgelendirme Programlarına göre belge geçerlilik süresi;
Aşçı (Seviye-4) için Mesleki Yeterlilikte beş (5) yıl,Duvarcı (Seviye-3) için Mesleki Yeterlilikte beş (5) yıl,Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon (Seviye-5) için Mesleki Yeterlilikte belgenin düzenlediği tarihte başlar, meslek alanı ile ilgili bir işte çalışması şartıyla beş (5) yıl geçerlidir.
 • Akreditasyonun veya MYK yetkilendirilmesinin iptal edilmesi durumunda gözetim sürecine girmemiş olan belgeler gözetim süresine kadar, gözetim sürecini tamamlamış belgeler ise belge süresi sonuna kadar geçerliliğini sürdürür.
 • Kişinin yeterliliğinin devam ettiğini izlemek amacıyla belgenin verilişinin Belgelendirme Programında belirtilmiş sürelerde yazılım üzerinden yapılan takiplere göre hazırlanmış olan Gözetim Faaliyet Formu aracılığı ile değerlendirme yapılır. Gözetimin yapılıp belgenin devamı için gerekli şartlar:
İş yerinden aldığı yazı (İşveren yetkilisince kaşe ve imza edilmiş olmalıdır ve içeriğinde belge kapsamında çalıştığına dair ibareler ve çalışma zamanları yer almalıdır).İlgili yazıda kurum bilgileri, veriliş tarihi ve veren yetkili kişinin adı, soyadı, unvan bilgileri de yazının içeriğinde bulunmak zorundadır.
 • İdari Personel yazılım programında belirtilen gözetim tarihinden 1 ay öncesinde belge sahiplerini bilgilendirir.
 • Gözetim ile ilgili tüm tanımlama adaylara Belge Kullanım Sözleşmesi ile belge teslimi aşamasında tebliğ edilmiş olup web sitesi aracılığıyla kamuya da açılmıştır.
 • Gözetim faaliyetleri Karar Vericiler tarafından organize edilir ve karara bağlanır.
BELGENİN ASKIYA ALINMASI:
 • Gözetim tarihi geçen belgelerin gözetim tarihinden 2 aylık bir süre içerisinde,
 • Belgelenmiş personelin Belge Kullanım Sözleşmesi kapsamında olmaması gereken bir davranış içerisinde bulunması durumunda düzeltme işlemi sırasında (1 ay),
askıya alma işlemi sonrasında yapılan uygulama adaylara bildirilir ve gereklilikleri yerine getirmeleri beklenir. Belgenin askıya faaliyetleri Karar Vericiler tarafından organize edilir ve karara bağlanır.BELGENİN İPTALİ: KÜNSEM-PBM, belgelendirilmiş personel ile ilgili olarak aşağıda belirtilen durumların oluşması halinde belgenin iptal edilmesi işlemi Karar Vericiler tarafından Belgenin Askıya Alınması ve İptal Formu ile yazılı hale getirilir.
 • Belgelendirilmiş personelin Belge Kullanım Sözleşmesinin şartlarına uymadığının tespit edilmiş ama düzeltme yapılmamış belgeler iptal edilir.
 • Gözetim süreci bitmiş, askıya alma süresini geçmiş belgeler iptal edilir.
 • Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve/ veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler iptal edilir.
 • TÜRKAK ve MYK tarafından KÜNSEM-PBM’ nin yetkilerinin iptali durumunda; yeniden belgelendirme veya gözetim prosesleri yapılmaz ve belgeler KÜNSEM-PBM olarak iptal edilir.
 • Belge sahipleri mail, telefon veya posta yoluyla bilgilendirilir.
BELGE KAPSAMININ DEĞİŞTİRİLMESİ:
 • Belgelendirme Programında değişiklikler komite onaylarına istinaden, MYK ve TÜRKAK’ tan ilgili meslekler ile ilgili gerekli onayların alınması sonrasında sınavla veya sınavsız alınan kararlara göre belgelerin kapsamları değiştirilebilir.
 • Bu faaliyetler belge yenileme döneminde yapılır.
 • Mevcut belgeler süreleri boyunca geçerlidir.
 • Belge kapsamının değiştirilme faaliyetleri Karar Vericiler tarafından organize edilir ve karara bağlanır.
BELGE YENİLEME/ TEKRAR BELGELENDİRME ŞARTLARI:
 • Tüm yeniden belgelendirme uygulamaları belgelendirmesi yapılan programlarda (ulusal yeterliliklerde) belirlenen şartlara uygun olarak gerçekleştirilir.
 • Belgenin yenilenmesi için belge yenileme faaliyetleri belgenin düzenlendiği tarihten itibaren, ilgili Belgelendirme Programında belirlenmiş belge yenileme süreleri ve tarihlerinde belge sahibi personelin çalıştığını ispatlaması ile sağlanır.
 • Yenileme, MYK tarafından KÜNSEM-PBM’ nin yetkilendirilmesinin devam ettiği sürece sağlanır.
 • Kişinin yeterliliğinin devam ettiğini izlemek amacıyla belgenin verilişinin Belgelendirme Programında belirtilmiş sürelerde Karar Verici tarafından hazırlanmış olan Gözetim Faaliyet Formu aracılığı ile değerlendirme yapılır. Gözetim Faaliyet Formunun sonucuna göre Sınavsız Yeniden Belgelendirme Karar Formu ile karar yazılı hale getirilir.
 • Yeniden belgelendirmenin yapılabilmesi için gerekli şartlar:
İş yerinden aldığı yazı, işveren yetkilisince kaşe ve imza edilmiş olmalıdır ve içeriğinde belge kapsamında çalıştığına dair ibareler ve çalışma zamanları yer almalıdır.İlgili yazıda kurum bilgileri, veriliş tarihi ve veren yetkili kişinin adı, soyadı, unvan bilgileri de yazının içeriğinde bulunmak zorundadır.
 • İdari Personel gözetim tarihinden 1 ay öncesinde belge sahiplerini (SMS, elektronik posta, vb.)
 • Belge yenileme ile ilgili tüm tanımlama adaylara Belge Kullanım Sözleşmesi ile belge teslimi aşamasında tebliğ edilmiş olup web sitesi aracılığıyla kamuya da açılmıştır.
 • Belge yenileme onaylarını ilgili Karar Vericiler yapar.
 • Bu konudaki başvurular, belge alınan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna yapılabileceği gibi ilgili ulusal yeterlilikte yetkili olan farklı bir kuruluşa da yapılabilir.
BELGENİN KAYBOLMASI: Aday, belgenin amacı ve kapsamı dışında kullanılmasının hukuki ve cezai tüm sorumluluğunu üzerine alır. MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN YABANCI DİLDE DÜZENLENMESİ: Adayın talebine göre Mesleki Yeterlilik Belgesi, Avrupa Birliğinin kabul ettiği dillerde ve ülkemiz ile ikili tanıma anlaşması yapmış ülke dillerinde de düzenlenir.